Změny v daních pro rok 2014 v souvislosti s rekodifikací nového občanského zákoníku – 1. část

Nově zvolená Poslanecká sněmovna schválila dne 27. 11. 2013 všechna zákonná opatření, která přijal Senát v době rozpuštění sněmovny. Zákonná opatření jsou čtyři a Senátem byla schválena v první polovině října. Některá z těchto opatření mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014.

Integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů
Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je nejrozsáhlejší ze čtyř vydaných zákonných opatření. Upravuje mnoho zákonů z daňové oblasti. Významnou změnou je integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů a zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Daň z přidané hodnoty
Toto opatření obsahuje změnu zákona o dani z přidané hodnoty, podle níž se bude platit daň z přidané hodnoty ve výši 21 % také u pozemků pod novými stavbami. Pozemek bude nově sledovat osud stavby na něm stojící. Cena pozemku může tvořit výraznou část ceny nového bytu nebo domu. Developeři už potvrdili, že kvůli tomu nabízené byty a domy zdraží.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje oblast daně z převodu nemovitých věcí a nahradí stávající zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (daň dědická a darovací bude řešena v zákoně o daních z příjmů). Sazba daně se zákonným opatřením nemění (zůstává stejná jako v roce 2013, a to 4%), stejně tak plátcem daně zůstává převodce, pokud ovšem kupní nebo směnná smlouva nebude obsahovat dohodu o tom, že poplatníkem je nabyvatel.
Opatření přináší jednodušší úpravu nabytí nemovitosti u staveb pro bydlení a rekreační účely, kdy ruší povinnost předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Pro účely určení základu daně se na rozdíl od dosavadní úpravy nebude sjednaná cena ve všech případech porovnávat se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale pokud se poplatník rozhodne, bude se sjednaná cena porovnávat s tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75 % tzv. směrné hodnoty, nebo 75 % zjištěné ceny. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, který vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je to pro něj výhodnější. Základem daně pak bude nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Jde o odměnu a náklady na znalce za jeho posudek určující cenu, pokud je tento posudek zákonem vyžadovanou přílohou daňového přiznání a poplatník ho uplatní v daňovém přiznání.