Nová oznamovací povinnost od roku 2015

Od roku 2015 nově vzniká oznamovací povinnost fyzickým osobám podle 38v Zákona o daních z příjmů, kteří obdrželi v daném roce osvobozené příjmy od daně z příjmů vyšší než 5.000.000 Kč. Tato povinnost se týká příjmů osvobozených od daně z příjmů uvedených v § 4, § 4a, § 6 a § 10 , přičemž každý příjem je posuzován jednotlivě.

Výčet nejčastějších osvobozených příjmů: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/ostatni

Povinnost oznámit osvobozený příjem se nevztahuje na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce, takovouto evidencí je katastr nemovitostí České republiky.

Oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Oznámení nemá předepsaný tiskopis, avšak lze použít následující nepovinný vzor:
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5252_2.pdf?201512301402

V případě osvobozených příjmů plynoucích do společného jmění manželů postačí, když oznámení vůči správci daně učiní jeden z manželů. Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech získaných v kalendářním roce 2015 končí 1. dubna 2016. V případě udělení plné moci daňovému poradci se lhůta prodlužuje do 1. července 2016.

V případě nedodržení zákonných lhůt pro podání oznámení vzniká poplatníkovi dle § 38w povinnost uhradit pokutu, a to:

0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.