Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je novým druhem daňového tvrzení obsahující některé údaje o plněních, které plátce uvádí ve svém daňovém přiznání k DPH. Kontrolní hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou.

Kdo musí podávat kontrolní hlášení?

Povinnost podat kontrolní hlášení musí plátce pokud

přiznává daň na výstupu (tj. plátce uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění), nebo

uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, nebo

uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu.

Prvním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.

Právnické osoby – podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně bez ohledu na to, zda jsou měsíční nebo čtvrtletní plátci DPH. První kontrolní hlášení budou mít právnické osoby povinnost podat do 25. 2. 2016 a pak každý měsíc.

Fyzické osoby – měsíční plátci budou podávat první kontrolní hlášení do 25. 2. 2016 a pak každý měsíc. Čtvrtletní plátci budou podávat první kontrolní hlášení do 25. 4. 2016 a pak každé čtvrtletí.

Pokud nebude kontrolní hlášení podáno ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. Také v případě, kdy správce daně vyzve plátce, aby údaje v kontrolním hlášení změnil nebo doplnil (v případě pochybností o jejich správnosti), je opět plátce povinen reagovat do 5 dnů od oznámení výzvy.

Sankce – pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, ten už se podávat nebude.

Dále upozorňujeme, že od roku 2016 budou všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky.