Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou – daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, přiměřeně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v platném znění, dále potom smluvní ujednání mezi poradcem a klientem.

Poskytujeme tyto služby:

Daňové konzultace a poradenství
Zpracování daňových přiznání
Daňový audit
Zastupování při kontrolách a šetřeních FÚ
Daňové plánování a daňová optimalizace

Mlčenlivost

Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Této povinnosti je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je poradce nebo jeho zástupce povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.